vetlaND SKOLE - NYBYGG TILRETTELAGT UNDERVISNING AV DØVBLINDFØDTE

STED: OSLO
OPPDRAGSGIVER: UNDERVISNINGSBYGG OSLO KF / A - BYGG
KONTAKTPERSON: ERIK BRETT JACOBSEN
BRUTTO AREAL: 2.500 M2
STATUS: FORPROSJEKT / BESKRIVELSE / DETALJPROSJEKT / OPPFØLGING
ROLLE: ARK
SAMARBEIDSPARTNER: SPINN ARKITEKTER

BESKRIVELSE:

Vetland skole og ressurssenter for hørselshemmede er en grunnskole med hovedfokus på døve og tunghørte elever fra 1.-10. klasse samt elever med multifunksjonshemming. Vetland skole er samlokalisert med Oppsal skole (1-10). Skolene opererer sammen i en tvillingskolemodell, hvor man deler fysisk skoleanlegg og bygninger samtidig som skolene har full selvstendighet, men opererer med samordning og samarbeid seg imellom. Bygningsmassen er lokalisert i Vetlandsveien 79 på Oppsal.

Nybygg tilhørende Vetland skole er planlagt tilrettelagt for 1-13 undervisning for 12 døvblindfødte elever og 8 elever med sammensatte funksjonsnedsettelser. Bygget medfører tilrettelegging for 24 nye heltidsstillinger / arbeidsplasser og reetablering av 3 eksisterende arbeidsplasser fra bygg K, som rives. Prosjektet består av en ny frittstående bygning plassert i nordre del av dagens parkeringsplass og i mellomrommet mellom administrasjonsbygget (Bygg A) og Gym-Svømmehallen (Bygg I/J). Bygget vil ha fasade mot det indre gårdsrommet på skolen og inngår som en fullintegrert del av tvillingskolens (Vetland og Oppsal) bygningsmasse. I forbindelse med prosjektet må dagens driftsbygning (bygg K) rives. Bygget er planlagt etter passivhusstandard.
Bygget og utomhusområder direkte tilknyttet elevene vil være fullt ut universelt utformet. Det er i tillegg planlagt en god del ekstra tilrettelegging med tanke på brukergruppens særskilte behov.
 

kontur-logo-veldig-høy-stolpe low.jpg