FARVERIKVARTALET

STED: GJØVIK
OPPDRAGSGIVER: FARVERIKVARTALET AS
KONTAKTPERSON: ROAR JACOBSEN
BRUTTO AREAL: 46500 M2
STATUS: REGULERING
ROLLE: ARK / REGULERING

FOTO: MOCA

BESKRIVELSE:

KONTUR har vært ansvarlig utførende konsulent for utarbeidelsen av planbeskrivelse med konsekvensutredning, planbestemmelser, plankart og ROS-analyse for planarbeidet. Planene for Farverikvartalet legger grunnlag for en stor og gjennomgripende utbygging innenfor handel, kultur og ca 100 boliger og har potensial til å tilføre betydelige vekstimpulser til Gjøvik sentrum. Detaljregulering ble ferdigbehandlet og godkjent i 2015.

KONTUR har i tillegg hatt ansvar for mulighetsstudie + strategi for bebyggelsesstruktur med tilhørende skisseprosjekt, som detaljreguleringsplanen er basert på.