BRYGGEVEGEN

STED: GJØVIK
OPPDRAGSGIVER: GJØVIK KOMMUNE
KONTAKTPERSON: ROAR JACOBSEN
BRUTTO AREAL: 14000 M2
STATUS: MULIGHETSSTUDIE
ROLLE: ARK / REGULERING

FOTO: CTRL+N / KONTUR

BESKRIVELSE:

Hovedfokuset for mulighetsstudien er å vise potensialet for en kobling mellom Gjøvik Sentrum og Mjøsstranda ved å etablere en ny bygningsmasse med fokus på gode offentlige gater og plasser som henvender seg mot Mjøsa og Hunnselva. Videre ligger området i buffersonen mellom et eksisterende industriområde og Huntonstranda, som er tenkt utviklet til et nytt boligområde i Gjøvik. Mulighetsstudien ser derfor på potensialet for å skape en god buffer mellom disse områdene ved å danne en visuellbarriere fra Huntonstranda mot industriområdet.

For å styrke båndet mellom byen og vannet er bygningsmassen orientert langs to nesten-parallelle øst-vestgående akser. Aksene danner i tillegg en rygg mot industrisonen i nord og åpner mot vannspeilet og attraktive solforhold i sør. Den ene aksen fortsetter utover de svære betongpilarer fra kaianlegget til den pensjonerte Mjøsfergen. Eksisterende bryggefundamenter har potensiale til å utnyttes som fundament for et nytt bygg som strekker seg ut i havneinnløpet. Her kan tenkes mere pulikumsvennlige funksjoner, som serveringsted / vannsportaktivitetssenter etc. Den andre aksen slutter i et langstrakt lavt volum som forholder seg til det åpne landskapsrommet mot sør. Kanskje kan denne
strukturen ende i vannet med en flytebrygge som muliggjør bading med stupetårn og startrampe for vannskientusiaster. Hoved volumenene hviler på et nedsenket podium med parkering som delvis integreres inn i terrenget møt sør og dels fungerer som «buffer» mellom privat og offentlig trafikk.